1. Identiteit
Maika Photography
Oliebergstraat 47
8540 Deerlijk
Tel: +32 478 65 98 18
E-mail: maika.d.photography@gmail.com
Ondernemingsnummer: BE 0842 051 357
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de fotograaf en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen fotograaf en klant.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Deze kunnen gelezen worden op de website of kunnen in de studio bij de fotograaf ook ingelezen worden. 
3. Eenzijdige wijziging
De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde gewijzigd worden door Maika Photography. Indien de 
overeenkomst nog niet volledig is afgerond, zullen de gewijzigde algemene voorwaarden ter beschikking gesteld worden.
4. Prijsoffertes, boekingen, voorschotten, bestellingen, betalingen
Een prijsofferte voor een fotoshoot of een andere dienst en/of producten opgemaakt door Maika Photography blijft geldig tot 2 weken na de offertedatum tenzij anders vermeld.
Boeken van een fotoshoot / bestellingen plaatsen gebeurt door het betalen van een voorschot of het
volledige bedrag van de fotoshoot of bestelling. Op dat ogenblik is de boeking/bestelling definitief. Door het plaatsen van een boeking/bestelling geeft de klant te kennen akkoord te gaan met deze algemene
verkoopvoorwaarden.
Het voorschot van een fotoshoot bedraagt 1/3 van de gekozen fotoshoot. Of wordt volledig betaald bij aanvang in de studio.
Het voorschot van een bestelling van andere diensten of producten bedraagt 50% van het bestelde bedrag.
De prijzen van een fotoshoot of andere diensten en producten, kunnen op elk moment aangepast worden. De prijs die de klant krijgt op het ogenblik van de definitieve bestelling, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.
De betaling van een fotoshoot gebeurt bij aanvang in de studio of wordt overgeschreven nadat de shoot is gebeurd en het voorschot betaald is, tenzij anders overeengekomen.
De betaling van een bestelling die een digitaal product betreft, gebeurt bij bestelling; er worden geen bestanden geleverd die niet betaald zijn.
De betalingen van een andere bestelling gebeurt ten laatste bij levering van deze bestelling: er worden geen bestanden of andere producten geleverd die niet betaald zijn.
De klant wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn.
5.fotoshoot datum, verplaatsingen, annulaties
5.1 Newborn fotoshoots
Voorlopige fotoshoot datum: Voor een newborn wordt bij boeking een ‘voorlopige’ datum vastgelegd. Definitieve datum wordt vastgelegd onmiddelijk na de geboorte van de baby in onderling overleg. De klant neemt binnen de 48u na de geboorte rechtstreeks contact met Maika Photography, bij voorkeur telefonisch, maar in alle geval op een manier dat de klant zeker is dat het bericht is aangekomen EN beantwoord.
Neemt de klant geen contact ten laatste 72u voor de voorlopige datum, dan heeft Maika Photography het recht om de fotoshoot te annuleren en de datum te reserveren voor een eventuele andere klant. Het voorschot kan in dat geval niet teruggevorderd worden. Dit geldt zowel voor baby’s die te vroeg, op tijd, of te laat geboren worden.
Wanneer een newbornshoot geannuleerd wordt door de klant, kan het voorschot op deze fotoshoot niet teruggevorderd worden! Uitzonderlijke omstandigheden vragen echter een uitzonderlijke behandeling: Maika Photography kan beslissen om in uitzonderlijke omstandigheden het voorschot toch terug te betalen of om te zetten in een tegoedbon. (hangt af wat de omstandigheden zijn)
Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum van de fotoshoot, wordt er gezocht naar een oplossing. Deze oplossing kan inhouden het vervangen van de fotograaf door een andere fotograaf die een gelijkaardige stijl hanteert of het verplaatsen van de fotoshoot.
De klant verbindt zich ertoe uit veligheidsoverwegingen om Maika Photography op de hoogte te brengen van eventuele medische aandoeningen/symptomen van de newborn waarmee Maika Photography rekening dient te houden tijdens het fotograferen.
Maika Photography behoudt het recht de fotoshoot te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereidingen vanwege de klant werd voldaan.
5.2 Andere fotoshoots
De fotoshoot wordt na de boeking definitief vastgelegd of bevestigd na betaling voorschot.
Wanneer de fotoshoot geannuleerd wordt door de klant, kan het voorschot op deze fotoshoot niet
teruggevorderd worden. Uitzonderlijke omstandigheden vragen echter een uitzonderlijke behandeling:
Maika Photography kan beslissen om in uitzonderlijke omstandigheden het voorschot toch terug te betalen of om te zetten in een tegoedbon. (hangt af wat de omstandigheden zijn)
Een fotoshoot kan 1x kosteloos verplaatst worden naar een andere datum, daarna heeft Maika Photography het recht om een schadevergoeding te vragen. Het bedrag van de schadevergoeding bedraagt €25/u (tijdsduur van de voorziene reportage). Maika Photography kan beslissen, bijvoorbeeld bij gerechtvaardige reden van verplaatsing zoals ziekte dat er geen schadevergoeding opgemaakt wordt.
Bij belet/ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum van de fotoshoot, wordt er gezocht naar een oplossing. Deze oplossing kan inhouden het vervangen van de fotograaf door een andere fotograaf die een gelijkaardige stijl hanteert of het verplaatsen van de fotoshoot. Maika Photography behoudt het recht de fotoshoot te
annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereidingen vanwege de klant werd voldaan.
5.3 Niet komen opdagen
Bij het niet komen opdagen van de geboekte fotoshoot en dit zonder verwittiging, wordt de volledige fotoshoot aangerekend! Als men nog niet het juiste pakket had gekozen wordt het small pakket aangerekend!
5.4 annulatie bestellingen
Wanneer een bestelling van een product geannuleerd wordt door de klant, is er een niet te verminderen
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van het bedrag van de bestelling.
5.5 Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Maika Photography zijn 1 jaar geldig, de dag van uitgifte. Deze kunnen 1x kosteloos verlengd worden. Nadien wordt er een vergoeding van 15euro aangerekend ongeacht het bedrag op de cadeaubon.
6.Fotobestanden en bewaren van fotoshoots
Alle gegevens en fotobestanden behorende bij een fotoshoot, worden door Maika Photography bewaard
gedurende 6 maanden. Daarna kan Maika Photography beslissen om deze fotoshoot geheel of gedeeltelijk te verwijderen rekening houdend met de verplichtingen die ze heeft omtrent de privacy wetgeving. Eenmaal de fotobestanden verwijderd zijn, kunnen de fotobestanden niet meer opgevraagd worden door de klant en kunnen er geen bestellingen van deze fotoshoot gemaakt worden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen in het contract tussen klant en fotograaf.
Er worden meerdere verschillende fotobestanden gemaakt van een foto uit de fotoshoot. Wanneer uw bestelling één of meerdere van deze type fotobestanden bevat, dan dient u rekening te houden met volgende voorwaarden, verplichtingen en beperkingen:
    •sooc fotobestanden (rechtuit de camera)
           Een SOOC bestand is een onbewerkt bestand van een foto: het bestand van de foto zoals               deze uit de camera komt.
    
           Indien Maika Photography SOOC bestanden ter beschikking stelt aan de klant, dan zal dit                 zichtbaar zijn door een watermerk bovenop de foto.
           Het is niet toegestaan om deze bestanden af te drukken. Het is NIET toe gestaan om deze               bestanden digitaal te verspreiden/gebruiken, om deze bestanden te bewerken of om deze                 bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden.
           SOOC bestanden worden via een galerij ter beschikking gesteld aan de klant en dit enkel in               een lage resolutie. Ze blijven daar beschikbaar tot na de keuze is gemaakt. Daarna worden ze             verwijderd.
           Het terugplaatsen van deze SOOC bestanden  in de galerij is mogelijk op aanvraag mits een           administratieve vergoeding van €10 door de klant te betalen aan Maika Photography.
    • Sociale media bestanden (lage resolutie met logo)
           Een social mediabestand is een bestand van een foto na bewerking waarbij de resolutie                   verkleind wordt zodat dit bestand bruikbaar wordt om digitaal te verspreiden.
           Indien Maika Photography sociale mediabestanden ter beschikking stelt aan de klant, dan zal               dit zichtbaar zijn door haar LOGO bovenop de foto.
           Sociale mediabestanden worden enkel geleverd van afgewerkte foto’s. Het is niet toegestaan             om social mediabestanden af te drukken. Het is WEL toegestaan social mediabestanden                 digitaal te verspreiden (via Facebook, Instagram, LinkedIn,... andere sociale media) of digitaal te             gebruiken op je PC, smartphone, tablet,...
           Bij verspreiden van social mediabestanden via social media moet het LOGO steeds zichtbaar             blijven.
           Het is NIET toegestaan om social mediabestanden verder te bewerken zoals het gebruik van             filters of andere digitale manipulaties. Het is NIET toegestaan om het logo van Maika                     Photography te verwijderen. Het is NIET toegestaan om deze bestanden te gebruiken voor               commerciële doeleinden of deelnames aan wedstrijden door de klant.
    • Printbestanden (hoge resolutiebestanden)
           Een printbestan is een bestand van een foto na bewerking waarbij de resolutie behouden blijft          zodat dit bestand bruikbaar wordt om af te drukken.
           Indien Maika Photography printbestanden ter beschikking stelt aan de klant, dan staat daar               geen LOGO op. De printbestanden worden enkel geleverd van bewerkte foto’s. Het is                   toegestaan om printbestanden af te drukken. Het is NIET toegestaan om printbestanden                 digitaal te verspreiden via social media. Het is NIET toegestaan om printbestanden verder te               bewerken zoals het gebruik van filters of andere digitale manipulaties. Het is niet toegestaan               om deze bestanden te gebruiken voor commerciële doeleinden of deelnames aan                       wedstrijden door de klant.
           Printbestanden worden aangeleverd via WeTransfer, doorgestuurd naar de klant. De klant                 krijgt een link en met deze link heeft de klant een beperkte termijn om deze bestanden te                 downloaden. Daarna worden deze bestanden verwijderd. Het opnieuw doorsturen van                   printbestanden naar de klant is mogelijk mits een administratieve vergoeding van € 10 door               de klant te betalen aan Maika Photography.
           De klant kan op aanvraag de bewerkte foto’s ook bekomen in het zwart/wit.
7. Geleverde prestaties
Na selectie worden foto’s bewerkt in de huisstijl van Maika Photography. Onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. 
Vooraleer Maika Photography producten waarbij een ontwerp nodig is, bestelt bij een leverancier (bijvoorbeeld bedankkaartjes met tekst, geboortekaartjes, uitnodigingen,...) zal Maika Photography het ontwerp ter goedkeuring aan de klant voorleggen.
Het product wordt pas na goedkeuring van het ontwerp door de klant besteld bij
leverancier. Na goedkeuring door de klant kan Maika Photography niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in het ontwerp.    
8. verzendingen
Maika Photography verzendt geen fotoafdrukken of andere fotoproducten. Indien dit bij uitzondering toch
gebeurt, dan is Maika Photography niet verantwoordelijk voor schade of verlies bij verzending. Verzendingskosten worden door de klant betaald aan Maika Photography.
9. auteursrechten
Het fotografisch werk van Maika Photography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van Maika Photography ook al beschikt de klant over bestanden. Persoonlijk gebruik door de klant is vrij. Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en een eventuele vergoeding betalen aan Maika Photography.
10. Publicatierecht en privacy
Het fotografisch werk van Maika Photography kan ten alle tijde, en zonder
vergoeding aan de klant, gebruikt worden voor promotionele doeleinden en
publicaties zoals het gebruik ervan op haar website, social media (Facebook, Instagram,...) portfolio, advertenties, drukwerk, beursmateriaal, demonstratie materiaal, deelname aan wedstrijden, tentoonstellingen, awards,...
Indien de klant dit niet wenst of slechts onder bepaalde voorwaarden wenst, kan de klant Maika Photography tijdens de fotoshoot hiervan op de hoogte stellen via het invulformulier bij aanvang van de fotoshoot.
11. aansprakelijkheid
Maika Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf zelf zijn gemaakt. Dit geldt voor afdrukken die de klant, met gebruik makend van de printbestanden, zelf maakt of laat maken bij derden, alsook voor afdrukken die de fotograaf laat maken bij haar leveranciers. Maika Photography doet er alles aan om haar leveranciers te kiezen op kwaliteit van de geleverde producten en diensten.
Voor, tijdens of na een fotoshoot is Maika Photography niet aansprakelijk voor schade bij de klant. Dit geldt o.a., maar niet uitsluitend, voor:
    
    • Indirecte schade als gevolg van gebruik van diensten of goederen
    • Lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden.
    • Verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant
Back to Top